امروز جمعه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۳ - Friday , July 19 , 2024
# روابط عمومی

دستورالعمل تشکیل کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و شهرستان مرکز استان

سایز متن

دستورالعمل تشکیل کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و شهرستان مرکز استان

به استناد مفاد قانون نظام صنفی کشور، ماده۳۵ قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابعطبیعی و تبصره۱ ماده۱۱ آییننامه اجرایی نظام صنفی کارهایکشاورزی و منابع-طبیعی موضوع تصویب نامه شماره۱۳۰۷۴۰/ت۴۹۲۳۵ﻫ مورخ۴/۱۰/۱۳۹۷هیئت وزیران"کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و شهرستان مرکز استان"به شرح زیر تشکیل میشود:
ماده۱- مفاهیم و اختصارات
آیین نامه اجرایی: آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی
هیأت عالی نظارت: هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران
کمیسیون نظارت شهرستان: کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان
کمیسیون نظارت مرکز استان: کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان مرکز استان
اتاق کشاورزی ایران: اتاق اصناف کشاورزی ایران
اتاق کشاورزی شهرستان: اتاق اصناف کشاورزی شهرستان
اتاق اصناف شهرستان: اتاق اصناف شهرستان موضوع ماده۳۲ فصل چهارم قانون نظام صنفی کشور
اتحادیه: اتحادیه های صنفی کشاورزی شهرستان
ماده۲- به استناد تبصره ۱ ماده۱۱ آیین نامه اجرایی ، کمیسیون نظارت مرکز استان و کمیسیون نظارت شهرستان با ترکیب بالاترین سطح دستگاههای متناظر هیأت عالی نظارت در سطح استان و شهرستان به شرح زیر تشکیل میگردند:
الف- کمیسیون نظارت مرکز استان
• رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان(رئیس)
• نماینده تام الاختیار استاندار
• مدیرکل تعزیرات حکومتی استان
• رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
• مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان
• مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان
• رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان یا معاون غذا و دارو
• رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرستان مرکز استان
• رئیس اتاق اصناف شهرستان مرکز استان
• هیات رئیسه اتاق کشاورزی شهرستان مرکز استان
• منتخبین هیئت رئیسه اتاق کشاورزی شهرستانها در اتاق کشاورزی ایران
• رؤسای سایردستگاه های استانی حسب مورد بدون داشتن حق رأی
ب- کمیسیون نظارت شهرستان
• مدیر جهاد کشاورزی شهرستان(رئیس)
• نماینده تام الاختیار فرماندار
• رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان
• رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان
• رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان
• رئیس اداره امور منابع آب شهرستان
• رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان
• رئیس اتاق اصناف شهرستان
• رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرستان(درصورت وجود)
• هیئت رئیسه اتاق کشاورزی شهرستان
• رؤسای سایر دستگاههای شهرستانی حسب دستور جلسه بدون داشتن حق رأی
تبصره۱- حضور نماینده تام الاختیار اعضای کمیسیونها در سطح معاون یا نایب رئیس با معرفی بالاترین مقام دستگاه بلامانع است.
تبصره۲- احکام اعضای کمیسیون توسط رؤسای کمیسیونها صادر می شود.
ماده۳- وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت شهرستان به شرح زیر می باشد:
۱- نظارت بر اجرای کامل آیین نامه اجرایی، اساسنامهها، دستورالعمل ها و مصوبات هیأت عالی نظارت، اتاق کشاورزی ایران و کمیسیون نظارت شهرستان؛
۲- رسیدگی به اختلافات اتاق کشاورزی شهرستان با اتحادیهها و اتخاذ تصمیم لازم مطابق ضوابط مربوطه؛
۳- نظارت و پیگیری انجام به موقع انتخابات اتاق کشاورزی شهرستان و اتحادیهها بر اساس ضوابط و مقررات؛
۴- بررسی و پیشنهاد در مورد ابطال انتخابات و یا عزل اعضای هیأت مدیره اتحادیهها و یا هیئت رئیسه اتاق کشاورزی شهرستان در صورت وجود جهات ابطال یا عزل مطابق ضوابط و دستورالعمل های مصوب هیأت عالی نظارت؛
۵- تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها، تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه و موافقت با تشکیل اتحادیههای جدید ، به استناد ضوابط و مقررات و بر اساس پیشنهاد اتاق کشاورزی شهرستان؛
۶- رسیدگی به صورتهای مالی و تصویب بودجه و ترازنامه اتاق اصناف کشاورزی شهرستان؛
۷- تعیین نرخ محصولات و قیمتگذاری خدمات کشاورزی به پیشنهاد اتاق کشاورزی شهرستان بر اساس قوانین ومقررات ؛
تبصره- تعیین نرخ محصولات و قیمت گذاری خدمات کشاورزی که بر اساس قوانین ومقررات به شورای اقتصاد و سایر مراجع واگذار شده است از شمول بند ۷ ماده ۳ این دستورالعمل خارج است.
۸- سایر وظایفی که طبق مقررات یا به تصویب هیأت عالی نظارت بر عهده کمیسیون های نظارت مرکز استان و شهرستان قرار داده میشود.
ماده۴- کمیسیون نظارت مرکز استان علاوه بر وظایف مندرج در ماده۳ وظایف زیر را نیز بر عهده دارد:
۱- ‌ ایجاد هماهنگی و همکاریلازم بین کمیسیون نظارت شهرستانهای استان، اتاق کشاورزی شهرستانها و اتحادیه-ها؛
۲- رسیدگی و پاسخ به استعلام های کمیسیون نظارت شهرستانهای استان؛
۳- نظارت بر انتخاب نماینده یا نمایندگان اتاق کشاورزی شهرستانهای استان در اتاق کشاورزی ایران.

ماده۵- نحوه برگزاری جلسات کمیسیونها به شرح زیر می باشد:
۱- جلسات کمیسیون حداقل هر ماه یک بار به دعوت رئیس کمیسیون تشکیل می شوند و بنا به ضرورت جلسات فوق العاده برگزار می گردد.
۲- جلسات کمیسیون با حضور دو سوم اعضا ‌رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رأی نصف بعلاوه یک حاضران معتبر خواهد بود.
۳- کمیسیون می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحب‌ نظر و نیز نمایندگان ‌دستگاههای دولتی، عمومی یا غیردولتی ذی‌مدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات ‌دعوت به ‌عمل آورد.
ماده۶- این دستورالعمل در ۶ ماده و ۳ تبصره به پیشنهاد وزیر جهادکشاورزی در تاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۹ به تصویب هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران رسیده است.

 

آخرین مطالب

جدیدترین اخبار و رویدادهای شرکت سیمان داراب

پورتال اطلاع رسانی سازمان
سامانه مدیریت تعاونی ها
ارتباط با سازمان