امروز جمعه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۳ - Friday , July 19 , 2024
# روابط عمومی

دستورالعمل تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و شهرستان مرکز استان

سایز متن

دستورالعمل تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و شهرستان مرکز استان

به استناد مفاد قانون نظام صنفی کشور، ماده ۳۵ قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابعطبیعی و تبصره۲ ماده۱۱ آییننامه اجرایی نظام صنفی کارهایکشاورزی و منابع-طبیعی موضوع تصویب نامه شماره۱۳۰۷۴۰/ت۴۹۲۳۵ﻫ مورخ۴/۱۰/۱۳۹۷هیئت وزیران، دستورالعمل تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و شهرستان مرکز استان به شرح زیر است:
ماده۱- مفاهیم و اختصارات
آیین نامه اجرایی: آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی
هیأت عالی نظارت: هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران
کمیسیون نظارت شهرستان: کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان
کمیسیون نظارت مرکز استان: کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان مرکز استان
اتاق کشاورزی ایران: اتاق اصناف کشاورزی ایران
اتاق کشاورزی شهرستان: اتاق اصناف کشاورزی شهرستان
اتحادیه: اتحادیههای صنفی کشاورزی شهرستان
دبیرخانه: دبیرخانه های کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و شهرستان مرکز استان
ماده۲- دبیرخانه بازوی اجرایی کمیسیون نظارت شهرستان محسوب می شود، دبیرخانه در مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مستقر می باشد و دبیر آن به پیشنهاد رئیس و تصویب کمیسیون تعیین می-شود.
تبصره- دبیرخانه کمیسیون نظارت مرکز استان در سازمان جهادکشاورزی مستقر می باشد و دبیر آن به پیشنهاد رئیس و تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان تعیین می شود.
ماده۳- وظایف و اختیارات دبیرخانه‌ به شرح زیر می باشد:
۱- تهیه و تنظیم دستورکار، ارسال دعوتنامه، هماهنگی و انجام تمهیدات برای برگزاری جلسات و تنظیم صورتجلسات کمیسیون نظارت؛
۲- ارسال مصوبات کمیسیون نظارت به دبیرخانه هیأت عالی نظارت و سایر مراجع ذیربط؛
۳- پیگیری اجرای مصوبات هیأت عالی نظارت؛
۴- تهیه و ارائه گزارش های موردی و ادواری به کمیسیون نظارت و سایرمراجع ذیربط؛
۵- ثبت و نگهداری مکاتبات، اسناد و گزارشها و مستندسازی اقدامات و فعالیتهای دبیرخانه؛
۶- پیگیری تأمین منابع مالی و امکانات لازم برای اجرای برنامهها و تصمیمات کمیسیون نظارت؛
۷- پیگیری اجرای مصوبات و امور محوله کمیسیون نظارت.
ماده۴- دبیرخانه کمیسیون نظارت مرکز استان علاوه بر وظایف مندرج در ماده۳ وظایف زیر را نیز بر عهده دارد:
۱- ‌ پیگیری تشکیل منظم جلسات کمیسیون نظارت شهرستانهای استان؛
۲- بررسی موارد اختلافی بین کمیسیون نظارت شهرستان ، اتحادیهها و اتاق اصناف کشاورزی شهرستانهای استان برای طرح در جلسات کمیسیون نظارت مرکز استان؛
۳- برگزاری نشستها، گردهماییها و کارگاههای آموزشی، توجیهی برای اصناف، کمیسیون نظارت شهرستان ها و نهادها و دستگاههای ذیربط.
ماده۵- دبیرخانه جزو ساختار سازمان جهادکشاورزی محسوب میگردد، سازمان موظف است درچارچوب مقررات نسبت به تأمین منابع انسانی، مالی و سایر امکانات و تجهیزات مورد نیاز آن اقدام نماید.
ماده۶- دبیرخانه بر اساس شرایط و امکانات برای انجام وظایف تعیین شده در این دستورالعمل نسبت به سازماندهی فعالیتها و اقدامات خود در حوزههای امور عمومی، مالی، حقوقی، فناوری اطلاعات، پیگیری و نظارت، آموزش و پژوهش و سایر اموری که بر اساس مقررات به دبیرخانه واگذار می شود اقدام می نماید.
تبصره ۱- معاونتهای ستادی، سازمانهای وابسته و واحدهای استانی و شهرستانی سازمان جهادکشاورزی در صورت نیاز -دبیرخانه به خدمات فنی و پشتیبانی آنها موظفند همکاری لازم را با دبیرخانه بعمل آورند.
تبصره۲- دبیرخانه می تواند جهت اجرای وظایف محوله نسبت به تشکیل کارگروه و جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاه های عضو کمیسیون نظارت اقدام نماید.
تبصره۳- دبیرخانه میتواند جهت اجرای وظایف محوله حسب مورد از خدمات مشاوره کارشناسان موضوعی استفاده نماید.
ماده۷- مسئوولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده رییس کمیسیون نظارت میباشد.
ماده۸- این دستورالعمل در ۸ ماده و ۴ تبصره به پیشنهاد وزیر جهادکشاورزی در تاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۹به تصویب هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران رسیده است.

آخرین مطالب

جدیدترین اخبار و رویدادهای شرکت سیمان داراب

پورتال اطلاع رسانی سازمان
سامانه مدیریت تعاونی ها
ارتباط با سازمان