امروز جمعه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۳ - Friday , July 19 , 2024
# روابط عمومی

دستورالعمل نحوه برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرس اتاق اصناف کشاورزی شهرستان

سایز متن

دستورالعمل نحوه برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرس اتاق اصناف کشاورزی شهرستان

 
دستورالعمل نحوه برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرس اتاق اصناف کشاورزی شهرستان
به استناد مفاد قانون نظام صنفی کشور، «ماده ۳۵» قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و مواد «۵ و ۲۷» آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی موضوع تصویب نامه شماره۱۳۰۷۴۰/ت۴۹۲۳۵هـ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۷ هیات وزیران، دستورالعمل انتخابات اعضای هیات رئیسه و بازرس اتاق اصناف کشاورزی شهرستان به شرح زیر است:
ماده ۱- مفاهیم و اختصارات:
آیین نامه اجرایی: آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی
اتاق کشاورزی ایران: اتاق اصناف کشاورزی ایران
دبیرخانه هیات عالی نظارت: دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران
کمیسیون نظارت شهرستان: کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و شهرستان مرکز استان
اتاق کشاورزی شهرستان: اتاق اصناف کشاورزی شهرستان و شهرستان مرکز استان
اتحادیه: اتحادیه صنفی کشاورزی شهرستان
دبیرخانه: دبیرخانه کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و شهرستان مرکز استان
اجلاس: اجلاس اتاق اصناف کشاورزی شهرستان
انتخابات: انتخابات هیات رئیسه و بازرس اتاق کشاورزی شهرستان
ماده ۲- دبیرخانه کمیسیون نظارت شهرستان موظف است ۱۵ روز پس از تشکیل اتحادیه ها نسبت به دعوت از اعضای هیات مدیره اتحادیه ها برای برگزاری اجلاس به منظور انتخاب اعضای هیات رئیسه و بازرس اتاق کشاورزی شهرستان اقدام کند.
ماده ۳- دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است به منظور برگزاری همزمان انتخابات اتاق کشاورزی شهرستان ها در سراسر کشور، دو ماه قبل از پایان دوره قانونی هیات رئیسه و بازرس، برنامه زمان بندی برگزاری انتخابات را به کمیسیون نظارت شهرستان ها ابلاغ نماید. کمیسیون نظارت شهرستان موظف است بر این اساس، دستور برگزاری انتخابات اتاق کشاورزی شهرستان را به اتاق مذکور ابلاغ نماید.
ماده ۴- برای برگزاری انتخابات هیاتی متشکل از:
۱- دبیرکمیسیون نظارت شهرستان بعنوان رئیس
۲- نماینده استانداری در مرکز استان و فرمانداری در سایر شهرستانها بعنوان عضو
۳- نماینده اتاق اصناف کشاورزی شهرستان که داوطلب عضویت در هیات رئیسه و بازرس اتاق کشاورزی شهرستان نباشد، تشکیل می شود.
ماده ۵- در اولین دوره برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرس اتاق کشاورزی شهرستان نماینده معتمد نظام صنفی کشاورزی شهرستان به جای نماینده اتاق اصناف کشاورزی شهرستان، در هیات برگزاری انتخابات حضور می یابد.

ماده ۶- وظایف هیات برگزاری انتخابات:
۱- ثبت نام از اعضای حاضر در جلسه
۲- اعلام رسمیت نصاب جلسه طبق بند یک «ماده ۱۰» اساسنامه اتاق کشاورزی شهرستان
۳- ثبت نام از داوطلبان عضویت در هیات رئیسه و بازرس اتاق کشاورزی شهرستان
۴- دعوت از داوطلبان برای معرفی خود
۵- توزیع برگه رأی
۶- پلمپ صندوق اخذ رأی
۷- اخذ و شمارش اراء
۸- تنظیم صورتجلسه برگزاری انتخابات و ارائه آن به اتاق کشاورزی شهرستان و کمیسیون نظارت شهرستان
ماده ۷- افراد زیر نمی توانند در انتخابات دوره بعدی هیات رئیسه و بازرس اتاق کشاورزی شهرستان داوطلب شوند:
۱- اعضای هیات رئیسه و یا بازرس معزول به استناد بند (ج) «ماده ۱۲» آیین نامه اجرایی.
۲- اعضای مستعفی هیات رئیسه، در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان به منظور اخلال در انتخابات استعفا داده باشند.
۳- کاندیدای بازرسی که مفاد «ماده ۹» این دستورالعمل را نقض کرده باشد.
۴- داوطلبانی که به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان با انصراف خود موجب از حد نصاب افتادن حداقل تعداد داوطلبان هیات رئیسه و بازرس و اخلال در روند برگزاری انتخابات اتاق کشاورزی شهرستان شوند.
ماده ۸- بازرس اتاق کشاورزی شهرستان نمی تواند از اقوام نسبی و سببی درجه ۱ اعضای هیات رئیسه باشد.
تبصره۱- چنانچه به هر نحو داوطلب بازرس در زمان ثبت نام با در طی مراحل و فرآیند برگزاری انتخابات این موضوع را کتمان کند، در صورت انتخاب یازرس علی البدل جایگزین وی خواهد شد.
تبصره ۲- انتخاب بازرس در ادوار بعد بلا مانع می باشد.
ماده ۹- در صورتی که تعداد داوطلبان عضویت در هیات رئیسه و بازرس برای اتاق کشاورزی شهرستان کمتر از نصاب لازم باشد، هیات برگزاری انتخابات موظف است نسبت به تنظیم صورتجلسه و ارسال آن به کمیسیون نظارت شهرستان اقدام کند.
تبصره۱_در صورت عدم دستیابی به نصاب لازم تعداد داوطلبان عضویت در هیات رئیسه و بازرس اتاق کشاورزی شهرستان موضوع توسط رئیس کمیسیون نظارت شهرستان به دبیر خانه هیات عالی نظارت برای اتحاذ تصمیم ارسال می گردد.
تبصره ۲- دبیرخانه کمیسیون نظارت شهرستان موظف است نسبت به تمدید جلسه برگزاری اجلاس حداکثر برای ده روز بعد اقدام کند.
تبصره ۳- حداقل تعداد داوطلبان برای برگزاری انتخابات اتاق کشاورزی شهرستان در هیات رئیسه ۷ نفر و بازرس ۲ نفر می باشد.
ماده ۱۰- اطلاع رسانی زمان و محل برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق کشاورزی شهرستان از طریق ارسال پیامک، مکاتبه با اتحادیه ها، توسط دبیرخانه کمیسیون نظارت شهرستان صورت می گیرد.
تبصره- فراخوان برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق کشاورزی شهرستان باابلاغ از طریق پیامک به کلیه اعضای هیات مدیره اتحادیه ها صورت می گیرد.
ماده ۱۱-دبیرخانه کمیسیون نظارت شهرستان مکلف است تاریخ برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرس اتاق کشاورزی شهرستان را حد اکثر۱۰ روز قبل از برگزاری طی نامه کتبی به همراه لیست نهایی داوطلبان به رئیس کمیسیون نظارت شهرستان اعلام نماید.

ماده ۱۲-هیات برگزاری انتخابات موظف است صندوق آرای شفاف و قابل رؤیت را در صبح روز برگزاری انتخابات در محل جلسه اجلاس اتاق کشاورزی شهرستان با مهر دبیرخانه کمیسیون نظارت شهرستان ممهور نماید.
تبصره- تعرفه های آراء طبق فرم پیوست و با امضاء رئیس هیات برگزاری انتخابات و ممهور به مهر دبیرخانه کمیسیون نظارت شهرستان می باشد.
ماده ۱۳- هیات برگزاری انتخابات موظف است به هر یک از اعضای اجلاس اتاق کشاورزی شهرستان بعد از احراز هویت بر اساس لیست حضور غیاب، تعرفه رأی را جهت رای گیری مخفی و مستقیم تحویل نماید.
تبصره ۱- هر یک از اعضای اجلاس می توانند اسامی حداکثر تا پنج نفر از داوطلبان هیات رئیسه و یک نفر بازرس را در تعرفه آرا بنویسند.
تبصره ۲- وکالت برای رای دادن در انتخابات هیات رئیسه اتاق کشاورزی شهرستان ممنوع می باشد.
ماده ۱۴- باز نمودن صندوق، شمارش آراء مأخوذه و اعلام نتیجه انتخابات پس از پایان مهلت اخذ رأی و تنظیم صورتجلسه نهایی مشتمل بر تعداد آراء مأخوذه هر یک از داوطلبان توسط هیات رئیسه موقت صورت می گیرد.
تبصره ۱- در صورتی که اسامی نوشته شده در تعرفه رأی بیشتر از ۵ نفر باشد اسامی اضافه به ترتیب از آخر حذف می شود.
تبصره ۲- در صورت جابجا نوشتن اسامی بازرس و یا هیات رئیسه در برگه آراء، رأی فرد مذکور شمارش نمی گردد.
تبصره ۳- چنانچه تعداد آراء مأخوذه کمتر از تعداد رأی دهندگان باشد نتیجه در صورتجلسه منعکس می شود.
تبصره ۴- حضور داوطلبان عضویت در هیات رئیسه و بازرس اتاق کشاورزی شهرستان در روز انتخابات الزامی است.
ماده ۱۵- آرای باطله، جزء آرای مأخوذه محسوب می گردد و هیات رئیسه موقت مکلف است ضمن ابطال تعرفه های زیر نسبت به تنظیم صورتجلسه و ضمیمه مستندات آن اقدام نماید.
الف – اسامی ناخوانا.
ب – آرای حاوی اسامی غیر از داوطلبان.
ج – آرای سفید.
تبصره ۱- در صورتی که نام یک داوطلب در برگه رأی مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می شود.
تبصره ۲- در صورتی که نام خانوادگی دو یا چند نفر از داوطلبان یکی باشد و در برگ رأی فقط نام خانوادگی قید شده باشد، مجموع این گونه آراء به طور مساوی بین داوطلبان هم نام تقسیم و در مورد رأی یا آراء باقی مانده غیر قابل تقسیم به حکم قرعه توسط هیات برگزاری انتخابات و با حضور داوطلبان ذینفع اقدام خواهد شد.
ماده ۱۶- در صورت تساوی آراء دو یا چند نفر از داوطلبان، با توافق ذینفعان و یا از طریق قرعه کشی توسط هیات برگزاری انتخابات، انتخاب عضو هیات رئیسه یا بازرس انجام می شود.
ماده ۱۷- تأیید انتخابات پس از دریافت مدارک، مستندات، صورتجلسات و گزارش ۰هیات برگزاری انتخابات بر عهده کمیسیون نظارت شهرستان می باشد.



ماده ۱۸- در صورت عدم اعتراض داوطلبان به نحوه برگزاری انتخابات (ظرف مدت ۳ روز کاری پس از انتخابات) رئیس کمیسیون نظارت شهرستان یا نماینده وی ظرف مدت ۱۵ روز از منتخبین دعوت می نماید تا با حضور هیات برگزاری انتخابات، بصورت مخفی از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر را به عنوان نایب رئیس، یک نفر را به عنوان دبیر، یک نفر را به عنوان خزانه دار و یک نفر به عنوان عضو هیات رئیسه انتخاب کنند.
ماده ۱۹- رئیس کمیسیون نظارت شهرستان موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به صدور اعتبار نامه آنان اقدام نماید.
ماده ۲۰- اعضای هیات رئیسه اتاق کشاورزی شهرستان به استناد «ماده ۱۱» اساسنامه اتاق کشاورزی شهرستان متشکل از ۵ نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و یک نفر بازرس اصلی و علی البدل می باشد که برای مدت ۴ سال انتخاب می شوند.
تبصره ۱- انتخاب بازرس در ادوار بعد با رعایت مفاد مندرج در «ماده ۸» و تبصره آن در این دستورالعمل بلامانع می باشد.
تبصره ۲- در صورت غیبت غیر موجه هر یک از منتخبین در جلسه تعیین سمت( به تشخیص رئیس کمیسیون نظارت شهرستان ) عدم حضور به عنوان انصراف تلقی گردیده و عضو علی البدل برای تصدی سمت باقی مانده جایگزین می شود.
ماده ۲۱- رسیدگی به شکایات نسبت به نحوه برگزاری انتخابات:
۱- چنانچه هر یک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات معترض باشند، میتوانند ظرف سه روز کاری پس از انتخابات شکایت خود را با ذکر دلیل به کمیسیون نظارت شهرستان تسلیم نمایند.
۲- رییس کمیسیون نظارت شهرستان موظف است ضمن دستور توقف صدور اعتبار نامه منتخبین، موضوع را در اولین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان حداکثر ظرف ۱۵ روز، مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را به شاکی ابلاغ نماید.
۳- در صورت اعتراض شاکی به رای کمیسیون (ظرف مدت ۳ روز پس از ابلاغ)، رئیس کمیسیون نظارت شهرستان موظف است حداکثر ظرف مدت سه روز کاری شکایت شاکی را به همراه گردش کار پرونده و مستندات آن به دبیرخانه هیات عالی نظارت منعکس نماید.
تبصره- دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است شکایت شاکی را ظرف مدت پانزده روز مورد بررسی کارشناسی قرار داده و نتیجه را به کمیسیون نظارت شهرستان اعلام نماید.
ماده ۲۲- هیات رئیسه منتخب موظف است نسبت به ثبت اتاق کشاورزی شهرستان در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری استان اقدام نماید.
ماده ۲۳- پس از اتمام دوره تصدی هیات رئیسه و بازرس، کمیسیون نظارت شهرستان موظف است حداکثر ظرف سه روز با حضور اعضاء هیات رئیسه و بازرس جدید و قدیم نسبت به تحویل اموال اتاق اعم از منقول و غیر منقول و کلیه اسناد و مدارک طی صورتجلسه طبق فرم پیوست به هیات رئیسه جدید اقدام نماید.
ماده ۲۴ – پس از انتخاب اعضای هیات رئیسه و بازرس اتاق کشاورزی شهرستان و ثبت در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری استان، رئیس کمیسیون نظارت شهرستان موظف است ضمن صدور پروانه تاسیس در اولین دوره تشکیل اتاق کشاورزی شهرستان ، نسبت به معرفی هیات رئیسه و بازرس اتاق کشاورزی شهرستان به دستگاه های مربوطه در سطح شهرستان اقدام نماید.
تبصره– دبیرخانه ملزم به ارسال صورت جلسات انتخابات و تعیین سمت به اتاق کشاورزی شهرستان، دبیرخانه هیات عالی نظارت و اتاق کشاورزی ایران می باشد.

ماده ۲۵– اتاق کشاورزی شهرستان موظف است، پس از صدور اعتبار نامه های منتخبین با ارائه نسخه اساسنامه که تمام صفحات آن به امضای اعضای هیات رئیسه رسیده نسبت به ثبت اتاق کشاورزی شهرستان یا تغییرات آن در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری استان و دریافت پروانه فعالیت از رئیس کمیسیون نظارت شهرستان طبق فرم پیوست اقدام نماید.
ماده ۲۶- در صورت تغییر سمت اعضا و صدور اعتبار نامه هیات رئیسه مکلف است نسبت به ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری استان اقدام نماید.
ماده ۲۷- ملاک شروع به کار هیات رئیسه و بازرس اتاق کشاورزی شهرستان از زمان صدور اعتبار نامه توسط رئیس کمیسیون نظارت شهرستان می باشد
ماده ۲۸- این دستورالعمل در ۲۸ ماده و ۱۹ تبصره و در تاریخ........................... توسط هیات عالی نظارت به تصویب رسید.



نمایندگان تام الاختیار اعضای هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران

دستگاه نام و نام خانوادگی سمت امضا
وزارت جهادکشاورزی محمدعلی طهماسبی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی
و هیات رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران
وزارت کشور بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای
وزارت دادگستری یحیی نقی زاده محجوب مدیرکل دفتر حقوقی و مطالعات تطبیقی
وزارت صنعت، معدن و تجارت کامبیز معتمد وزیری رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محمدحسین عزیزی مدیرکل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی
وزارت نیرو شاهپور رجایی مدیرکل دفتر نظام‌های بهره‌برداری و حفاظت آب و آبفا
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز محمدی مدیرکل دفتر تعاونی های تولیدی
اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی محمدحسین شریعتمدار سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب
اتاق اصناف ایران محمدرضا صوفی مشاور حقوقی اتاق اصناف ایران
نظام صنفی کشاورزی کشور محمدشفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور
نظام صنفی کشاورزی کشور اسفندیار امینی هیات رئیسه موقت اتاق اصناف کشاورزی
و نماینده شورای مرکزی نظام صنفی کشور
نظام صنفی کشاورزی کشور سید جعفر حسینی هیات رئیسه موقت اتاق اصناف کشاورزی
و نماینده شورای مرکزی نظام صنفی کشور
نظام صنفی کشاورزی کشور محمد جواد خاکزاد رستمی هیات رئیسه موقت اتاق اصناف کشاورزی
و نماینده شورای مرکزی نظام صنفی کشور
نظام صنفی کشاورزی کشور بهروز بذلی هیات رئیسه موقت اتاق اصناف کشاورزی
و نماینده شورای مرکزی نظام صنفی کشور
نظام صنفی کشاورزی کشور مرتضی مکرمی هیات رئیسه موقت اتاق اصناف کشاورزی
و نماینده شورای مرکزی نظام صنفی کشور

آخرین مطالب

جدیدترین اخبار و رویدادهای شرکت سیمان داراب

پورتال اطلاع رسانی سازمان
سامانه مدیریت تعاونی ها
ارتباط با سازمان